سیم بکسل جرثقیل
۲۷ آبان , ۱۳۹۹
طراحی و انتخاب سیم بکسل جرثقیل
۲۸ آبان , ۱۳۹۹

استاندارد سیم بکسل جرثقیل

 ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ استاندارد سیم بکسل ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺻﻮل ﻛﻠﻲ بازرسی ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و نگهداری و ﺧﺎرج از رده ﻛﺮدن طناب های سیمی ( سیم بکسل ) ﻓﻮﻻدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻫﺎ و وﻳﻨﭻ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺳﺖ .اصطلاحات مورد استفاده در استاندارد سیم بکسل جرثقیل :
ﻗﻄﺮ اﺳمی: قطﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای سیم بکسل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻗﻄﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی: میانگین دو اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، ﻛﻪ ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺴﺒﺖ به ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻘﻄﻊ سیم بکسل : قطﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻗﺴﻤﺘﻲ از سیم بکسل که خم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ را قطر سیم بکسل گویند، اﻳﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ انجام شود تا کاهش قطر یکنواخت در نظر گرفته شود.
منطﻘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ: ﺑﺨﺸﻲ از سیم بکسل در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﺗﺎب ﺑﻪ دور درام ﻳﺎ از ﻳﻚ ﻻﻳﻪ روی درام ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺑﻌﺪی ﺣﺮﻛﺖ می کند (در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪن سیم بکسل دور درام، ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻳﻚ دور، ﻃﻨﺎب ﺗﻮﺳﻂ دور ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻫﻞ داده می ﺷﻮد )
ﺣلقه : ماسوره ﻟﺒﻪ دار ﻛﻪ سیم بکسل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرش ﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دور آن ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

استانداردهای نگهداری و بازرسی و تعمیر سیم بکسل:

– ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ سیم بکسل

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻮع ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از سیم بکسل ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، اعلام ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ از سیم بکسل ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻧﺪه ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، ﻗﻄﺮ، ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه بافت و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻌﻮﻳﺾ سیم بکسل ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ یادداشت گردد.

– ﻧﻤﻮﻧﻪ آزﻣﻮن

در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده برای آزمون کشش سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﻮد، مانند ﻣﺎﺳﻮره ﻃﻨﺎب ، ﻫﺮ دو ﺳﺮ ﻃﻨﺎب ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎز ﺷﺪن و ﭘﻴﭽﺶ ﻃﻨﺎب ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد .

– ﺗﺨﻠﻴﻪ و حمل و نقل سیم بکسل

حمل نقل سیم بکسل، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ماسوره ها وﻛﻮیلﻫﺎی سیم بکسل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻘﻮط ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﺎ در ﻣﻌﺮض ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻼب ﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﭼﻨﮕﺎل ﻫﺎی لیفتراک باشند و نباید در معرض آﺳﻴﺐ دﻳﺪگی قرار گیرند.

– ﻧﮕﻬﺪاری سیم بکسل

ﻧﮕﻬﺪاری سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ، ﺗﻨﺎوب ﻛﺎر، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻮع سیم بکسل اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎری سیم بکسل، ﭘﻴﺶ از آن ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻤﻲ از ﺧﺸﻜﻲ و ﺧﻮردﮔﻲ در آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﻣﺘﻨﺎوب توسط ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﺮد ذیﺻﻼح ﭘﻮﺷﺶ و رنگ ﺷﻮد، سیم بکسل ﻛﻪ از روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺬرﻧﺪ، روی درام ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ روی ﻗﺮﻗﺮه ﻫﺎی جبران ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار می ﮔﻴﺮﻧﺪ مشمول این قانون است.

– نگهداری قطعات مرتبط با سیم بکسل

درام های سیم بکسل و قرقره ها باید به صورت دوره ای بازرسی شوند تا اطمینان حاصل شود که بصورت آزادانه در محل خود می چرخند. قرقره های گیر کرده یا با حرکت سخت و یا غلتک هایی که به سختی و بصورت غیر یکنواخت حرکت می کنند، باعث ایجاد سایش های شدید در طناب می شوند.

– بازرسی چشمی روزانه

حداقل آن قسمتی از سیم که به صورت روزانه فعالیت دارد. باید با هدف تشخیص روال کلی و یا آسیب دیدگی مکانیکی بازرسی شود.

– ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای

بازرسی باید توسط متخصص و ترجیحا متخصص از کارخانه تولید کننده ،انجام شود . ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی دوره ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ این منظور باشد که ایا سیم بکسل سالم است یا باید تعویض شود . جهت ارتباط با کارشناسان فنی بازرگانی محمود قراچورلو کلیک کنید.

– داﻣﻨﻪ ﺑﺎزرسی

ﻛﻞ ﻃﻮل ﻫﺮ سیم بکسل ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﻲ ﻗﺮار گیرد و باید به موارد زیر توجه شود :
۱- ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل سیم بکسل ﺑﻪ درام (اﻧﺘﻬﺎی طناب)
۲- اﻃﺮاف و ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ سیم بکسل
۳- ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از روی ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻗﺮه ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند
۴- ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﺎر اﻳﻤﻦ ﻗﺮﻗﺮه ای ﻋﺒﻮر ﻣﻲ کنند.

– ﺳﻮاﺑﻖ بازرسی

ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ دوره ای ﺷﺨﺺ ذی ﺻﻼح ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﻲ سیم بکسل ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﻌﺪی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤاید.

تهیه و تدوین تیم فنی بازرگانی محمود قراچورلو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *