انواع قلاب و تجهیزات باربرداری

انوع قلاب و تجهیزات باربرداری

 • حلقه فولادی
 • حلقه فولادی با گوشواره
  • رابط زنجیر
  • قلاب هلیکوپتری حلقه‌ای
   • قلاب هلیکوپتری پیم دار
   • قلاب گردان حلقه‌ای
    • قلاب بالابر S
    • قلاب دانه‌گیر شاخدار حلقه‌ای
     • قلاب دانه‌گیر شاخدار پیم دار
 • قلاب S پیم دار
 • قلاب زنجیر گیر
  • قلاب دانه گیر ساده
  • قلاب چشمی پیم دار
   • قلاب چشمی حلقه‌ای
   • قلاب چشمی حلقه‌ای
    • قلاب دانه گیر سر کج
    • قلاب ته پهن2
     • قلاب Weld-on
test

قلاب چشم پیم دار BT0401

حلقه فولادی با گوشواره BT0402

رابط زنجیر BT0403

قلاب هلیکوپتری حلقه‌ای BT0405

قلاب هلیکوپتری پیم دار BT0406

قلاب گردان حلقه‌ای BT0407

قلاب بالابر BT0409

قلاب دانه گیر شاخدار پیم دار BT0411

قلاب دانه گیر شاخدار حلقه‌ای BT0410

قلاب پیم دار BT0412

قلاب زنجیر گیر BT0413

قلاب دانه گیر ساده BT0414

قلاب چشمی پیم دار BT0416

قلاب چشمی حلقه‌ای BT0416

قلاب دانه گیر سر کج BT0417

قلاب ته پهن BT0418

قلابWeld-on BT0418