تسمه های دو سر حلقه(Webbing Slings)

  • تمام پلی استر
  • کشیدگی کم
    • ضریب اطمینان بالا

تسمه دو سر حلقه

جدول جزییات تسمه دو سر حلقه

تسمه های مدور(Round Sling)

  • تمام پلی استر
  • کشیدگی کم
    • ضریب اطمینان بالا

تسمه مدور

جدول جزییات تسمه مدور

تسمه مدور

جدول جزییات تسمه مدور