فروش انواع تسمه ها و طناب های ابریشمی باربرداری برای صنایع دریایی، نظامی ،ورزشی، خدمات ایمنی و مصارف عمومی