لوازم برق رسان

 • خطوط برق رسان شینه
 • 1-قابلیت اجرا بصورت باز و بسته
  • 2-دارای آمپرهای متفاوت جهت کارایی های خاص
  • 3-جهت انتقال خطوط قدرت در مسیرهای طولانی
   • 4-دارای آمپرهای 25 تا 300 آمپر جهت شینه بسته
   • 5-دارای آمپرهای 50 تا 1000 آمپر جهت شینه باز
    • 6-مقاومت عایق دی اکلتریک تا 4000 ولت حفاظت بر مقابل خوردگی و پوسیدگی
    • 7-تولید انواع جارو بک های تک ذغاله، دو ذغاله، چهار ذغاله شینه های باز و بسته

خطوط برق رسان شینه

خطوط برق رسان شینه

سیستم برق رسان C-Rail

 • نصب آسان و سریع
 • طراحی شده جهت کابل های گرد و تخت
  • قابل استفاده در سیستم های قدرت و فرمان

سیستم برق رسان C-Railسیستم برق رسان C-Rail

 • نصب آسان و ساده سریع
 • محصولات بر اساس کابل های گرد و تخت
  • جهت استفاده برای سیستم قدرت و فرمان

سیستم برق رسان C-Rail

سیستم برق رسان C-Rail

سیستم برق رسان کابل و قرقره جهت استفاده بر روی تیر آهن

 • نصب آسان و ساده سریع
 • محصولات بر اساس کابل های گرد و تخت
 • جهت استفاده برای سیستم قدرت فرمان

سیستم برق رسان کابل و قرقره جهت استفاده بر روی تیر آهن

سیستم برق رسان کابل و قرقره

 • نصب آسان و ساده سرپیچ
 • محصولات بر اساس کابل های گرد و تخت
  • جهت استفاده برای سیستم قدرت و فرمان

سیستم برق رسان کابل و قرقره